Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva urbáru Dolnej Lehoty za rok 2017

Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva urbáru Dolnej Lehoty za rok 2017

            Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty podľa aktualizovaného Programu starostlivosti lesa platného na roky 2016-2025, hospodári na lesnej ploche o výmere  168,70 ha.

 

V jednotlivých oblastiach bolo vykonané nasledovné:

 

 1. Pestovná činnosť
 1. V Hornej a Dolnej úboči po spracovanej kalamite bolo vykonané uhadzovanie haluziny na ploche 0,40 ha. Taktiež výrub nežiaducich drevín na ploche

 0,90 ha s následným zalesnením vzniknutej holiny vo výmere 0,45 ha v drevinovom zložení: smrek, jedľa, borovica, buk (ktorý bol prijatý ako prirodzené zmladenie) a tiež smrekovec.

 1. V lokalite Háj po spracovaní kalamity bolo vykonané vhadzovanie haluziny na výmere 0,10 ha s následným zalesnením uvedenej plochy drevinami -smrekovec a buk (z prirodzeného zmladenia).
 2. Pod Zeleným taktiež po spracovaní kalamity, bolo vykonané uhadzovanie haluziny, výrub pováľaných drevín s následným zalesňovaním vzniknutej holiny na ploche 0,30 ha drevinami smrek, jedľa, smrekovec, buk (z prirodzeného zmladenia).
 3. Následne v lokalite Za Voda bolo v mesiaci Júl vykonané výžínanie buriny v mladých lesných porastoch na výmere 0,83 ha. V mesiaci November bol uskutočnený chemický náter proti poškodzovaniu sadeníc lesozverov na ploche 0,42 ha.
 4. V lokalite Bučiny po spracovaní ťažby (najmä jedinec smreka, napadnutý lykožrútom smrekovým), bolo vykonané uhadzovanie haluziny na ploche 0,80 ha s následným zalesnením drevinami: smrek, smrekovec, buk (z prirodzeného zmladenia) na ploche 0,20 ha.
 5. V mesiaci júl v Bučinách bolo vykonané vyžínanie buriny okolo sadeníc v mladých lesných porastoch na ploche 1,68 ha a v mesiaci November bol vykonaný chemický náter proti ohryzu zverov na ploche 0,93 ha.

 

Celkom v pestovanej činnosti v Urbáre boli výkony plnené nasledovne:

 • Uhadzovanie haluziny                       1,80 ha
 • Vyžínanie buriny                               2,81 ha
 • Ochrana proti hryzu                           1,60 ha
 • Výrub krov (nežiaduce dreviny)       0,60 ha
 • Zalesňovanie                                      1,25 ha

 

Vysadených bolo nasledovný počet sadeníc:

 • Smrek             600 ks
 • Jedľa              200 ks
 • Borovica         800 ks
 • Smrekovec      800 ks

SPOLU          2 400 ks

 

 1. Ochrana lesa

V tejto oblasti sa minimálna pozornosť venovala vyhľadávaniu aktívnych (napadnutých) chrobačiarov, ako pravidelnej kontrole odchytových zariadení (lapačov), ktorých bolo v rámci porastov Urbáru inštalovaných 20 ks. Počas aktívneho obdobia (Máj až September) bolo odchytených 326 500 ks chrobačiarov, čo je takmer porovnateľné s rokom 2016.

Nakoľko tento stav sa považuje za kalamitný, v roku 2018 v tejto oblasti sa tomuto problému musí venovať zvýšená pozornosť.

Z ostatných prác bolo vykonané vyznačovanie kalamity ako i balancovaný predpis výchovných ťažieb v lokalite Bučiny.

 

 1. Ťažobná činnosť

Pozornosť bola zameraná hlavne na spracovávanie kalamitnej hmoty za pričinenie lykožrútom smrekovým a v menšej miere vetrom. Drevená hmota bola následne priblížená na odvozné miesto odkiaľ bola priebežne odvážaná odberateľom.

Taktiež ťažba dreva bola zameraná na zabezpečenie palivového dreva pre členov Pozemkového spoločenstva. Jednalo sa hlavne o listnatú hmotu z lokality – Grapy. Množstvo sa operatívne riadilo podľa záujmu jednotlivých členov.

Popri spracovávaní kalamity sa podarili vykonať i výchovné ťažby v porastoch nad 50 rokov v celkovej výmere 4,30 ha a vyťaženej hmote o výmere 144 m³.

 

Celkom ťažba bola vykonaná vo výške 1 303 m³, z toho:

 • Ihličnatá                     1 220 m³
 • Listnaná                          83 m³

 

Ťažba kalamitná:                    1 159 m³

Ťažba úmyselná:                        144 m³

 

palivové drevo ihlič. 147,54 m3    2 394,33 €

úžitk.drevo"A" 80,35 m35 981,64 €

úžitk.drevo"B"             138,05 m38 210,46 €

úžitk.drevo"C"  42,95 m32 338,68 €

palivové drevo listnaté 82,51 m33 024,61 €

kalamitné drevo 183,13 m38 240,85 €

KPZ                              126,61 m3       5 830,71 €

Smrek Suchár               305,37 m3     17 263,73 €

 

 

Z uvedeného množstva ostali zásoby dreva na odvoznom mieste k 1.1.2018 vo výške 196,49 m³ - ihličnatá.

Záujem získavania palivového dreva členmi  formou samovýroby sa v priebehu roku minimalizoval. Členovia uprednostnili odber palivového dreva z odvozných miest na ktoré bola hmota  približovaná, čo zabezpečoval výbor Pozemkového spoločenstva urbáru Dolnej Lehoty.

Takáto forma získavania palivového dreva pre členov urbáru sa javí ako efektívna a počíta sa s jej uplatnení aj v roku 2018.

 

Z ostatných činností ktoré vykonávame je to prenájom nehnuteľností:

 1. pílnice a pozemku – nájomca Róbert Kapitán
 2. prenájom v dome súp.č. 498 – Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo
 3. prenájom poľovného revíru – Poľovnícke združenie Javorová

 

 

Finančné hospodárenie v roku 2017

Stav pokladnice:         867,55€          

Stav bankového účtu: 41359,21€      

Stav dreva na sklade: 196,49 m3      

Stav skladu v EUR:   3 993,60 €                 

 

Tržby spolu:                  64 521,34

                       

Predaj dreva:              53 285,01€     

Predaj služieb nájom: 10 670,86€

Zníž.skladu medziročne   - 686,40 €

Predaj radlice:               1 250,00

Finančné výnosy:                     1,87 €           

 

Náklady spolu:                54 440,00

                       

Náklady materiál + energia 851,27

Ochrana porastu          421,50 €                   

Sadenice:                       457,84€

Spotreba materiálu:         61,32       

Spotreba energie:                  -89,39 € /vyššia fakturácia  ako došlá fakturácia od SSE/

 

Služby            spolu:             35 035,54

Z toho:

Cestovné:                                  402,12       

Zhromaždenie            523,91€                      

Mechanizačné služby:       27 840,87€

Nájom výrobných zariadení:  3 153,40 €

Poštové služby:                         132,40€

Vedenie účtovníctva:                         1 257,50 €

Ostatné služby poradenstvo:        33,60 €

Ostatné služby :                       1 691,74 €

 

Mzdy:                                    2 497,26 €

Dane a poplatky                       445,71

           

Finančné náklady:    156,54 €

Odpisy:         42,00 €

Rezerva:13 310,00 €

Daň z príjmu                           2 101,68 €

                                   

Zisk v čistom: 10 081,34 €    

 

 

 

 

 

 

 

Plán   na rok 2018

a)         Ťažobná činnosť

Prebierka do 50 rokov

ihlič.        list.      Spolu

396 C20    2,99ha        65 m3     10 m3     75 m3

 

Prebierka nad 50 rokov

ihlič.     list.     Spolu

390D5,48ha        189 32         221

326A     3,00ha                  20        88 108

_______________________________

Spolu    8,48 ha      209 m3120 m3329 m3

 

Náhodná ťažba1010 m330m3  1040 m3

 

b)        Pestovná činnosť

Zalesňovanie:                                    Prerezávky                            Výtin krov

13A11             0,40ha                         390A3             1,60ha             13A1   0,30ha

394A11           0,35ha                         3312                0,84ha             13A3   0,10ha

396A11           0,50ha                         3213                1,06ha             392B3 0,30ha

13D                 0,15ha                         3212                0,20ha           394A11 0,30ha

13C10             0,05ha                         322a                0,12ha           394A20 0,30ha

13C1             1,00ha           396B20  0,70ha

Spolu:             1,45ha            Spolu: 4,82ha           Spolu      2,00ha

 

Uhadzovanie haluziny                     Ochrana kultúr

13A11             0,50ha                         Výžínanie       Proti ohryzu zverou

394A11          0,60ha                         11        0,05ha             -----------------

396A01          1,00ha                         13A11 0,60ha                         0,50ha

Spolu:             2,10ha                         13C10 0,15ha             0,15ha

                        13D     0,40ha                         0,40ha

                                   27        0,07ha             ------------------

                        28        0,03ha                         0,02ha

                                                         390C20 0,15ha                         0,10ha

                                                         396A01 0,05ha             ------------------

                                                         396A01 0,60ha                         0,30ha

                                                         394A11 0,50ha                         0,50ha

                                                         39320    1,00ha                         1,00ha

                                                         396B20 1,00ha                         0,50ha

                                                         394B     0,03ha                         0,03ha

            ____________           ____________

                                                           Spolu: 4,63ha            Spolu: 3,29ha

Potreba sadeníc

Smrek             1 900ks

Smrekovec        600ks

Jedľa               1 000ks

Spolu:             3 500ks