Choď na obsah Choď na menu
 


Prekládka VN

STANOVISKO K  REALIZÁCII  STAVBY

 

Vlastník  nehnuteľností:

Meno a adresa :

OBEC ORAVSKÝ PODZÁMOK, 027 41, Oravský Podzámok,

 

 

(ďalej len „Vlastník“)

 

VL

Pozemok

KNC

Pozemok

KNE

 

Druh

pozemku

Spoluvlastnícky

podiel

1759

 

2882

1. orná pôda

   1/6 

1759

 

2881

1. orná pôda

   1/6 

 

Ako vlastník/vlastníci vyššie uvedenej Nehnuteľnosti

podávam

 

k realizácii  vedenia, resp. elektroenergetického zariadenia, ako súčasť stavby :

Oravský Podzámok –smer Dolná Lehota –Rekonštrukcia VNV od 214/uv/4 po 214/uv/51“

„SO02- VNV od PB 20 od odbočku pre 214/ts/ Dolná lehota Obec2“  .

 

nasledovné stanovisko :

 

S Ú H L A S Í M (E), aby Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., IČO: 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, (ďalej len „SSE-D“), v mene ktorej sa realizuje uvedená Stavba umiestnila na mojej (našej) Nehnuteľnosti        VN vzdušné vedenie

za účelom realizácie Stavby a oprávnení prevádzkovateľa energetického zariadenia podľa §11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“).

 

 • S predpokladaným rozsahom záberu Stavby na Nehnuteľnostiach bol Vlastník oboznámený
 • Vlastník súhlasí s vyňatím Nehnuteľnosti (resp. jej časti) z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, ak je to potrebné.
 • Vlastník súhlasí s výrubom drevín, prevažne kríkov  rastúcich mimo les, ak sa nachádzajú na dotknutom pozemku
 • Vlastník udeľuje súhlas pre SSE-D pre účely územného konania a stavebného konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na preukázanie práva SSE-D zriadiť na Nehnuteľnosti Stavbu.
 • Vlastník berie na vedomie, že po realizácii Stavby si môže uplatniť náhrady za vznik zákonného vecného bremena v zmysle príslušných ustanovení Zákona o energetike
 • Vlastník súhlasí so vstupom na pozemok na čas potrebný pre vykonanie montážnych a demontážnych prác súvisiacich s realizáciou citovanej stavby.

 

 

 

V …………………. dňa ……………………..

 

 

……………………………

       podpis Vlastníka

 

STANOVISKO K  REALIZÁCII  STAVBY

 

Vlastník  nehnuteľností:

Meno a adresa :

Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty

 

 

(ďalej len „Vlastník“)

 

VL

Pozemok

KNC

Pozemok

KNE

 

Druh

pozemku

Spoluvlastnícky

podiel

1177

668

2870/1

 

 

1177

672

2939

 

Odbočka pre TS obec1

 

Ako vlastník/vlastníci vyššie uvedenej Nehnuteľnosti

podávam

 

k realizácii  vedenia, resp. elektroenergetického zariadenia, ako súčasť stavby :

Oravský Podzámok –smer Dolná Lehota –Rekonštrukcia VNV od 214/uv/4 po 214/uv/51“

„SO02- VNV od PB 24 od odbočku pre 214/ts/ Dolná lehota Obec2“  .

 

nasledovné stanovisko :

 

S Ú H L A S Í M (E), aby Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., IČO: 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, (ďalej len „SSE-D“), v mene ktorej sa realizuje uvedená Stavba umiestnila na mojej (našej) Nehnuteľnosti        VN vzdušné vedenie- odbočka na TS obec1

za účelom realizácie Stavby a oprávnení prevádzkovateľa energetického zariadenia podľa §11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“).

 

 • S predpokladaným rozsahom záberu Stavby na Nehnuteľnostiach bol Vlastník oboznámený
 • Vlastník súhlasí s vyňatím Nehnuteľnosti (resp. jej časti) z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, ak je to potrebné.
 • Vlastník súhlasí s výrubom drevín, prevažne kríkov  rastúcich mimo les, ak sa nachádzajú na dotknutom pozemku
 • Vlastník udeľuje súhlas pre SSE-D pre účely územného konania a stavebného konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na preukázanie práva SSE-D zriadiť na Nehnuteľnosti Stavbu.
 • Vlastník berie na vedomie, že po realizácii Stavby si môže uplatniť náhrady za vznik zákonného vecného bremena v zmysle príslušných ustanovení Zákona o energetike
 • Vlastník súhlasí so vstupom na pozemok na čas potrebný pre vykonanie montážnych a demontážnych prác súvisiacich s realizáciou citovanej stavby.

 

 

 

V …………………. dňa ……………………..

 

 

……………………………

       podpis Vlastníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list značky/zo dňa                            Naša značka                           Vybavuje/linka                                                        Žilina

                                               220002/16/Ing.II.                 Ing.Ilavská                                                 13.5.2016

                                                                                               041/519661

 

 

 

 

Vec: Oravský Podzámok -smer Dolná Lehota -Rekonštrukca VNV od 214/uv/4 po 214/uv/51"- nová trasa „SO02- VNV od PB 20 od odbočku pre 2141ts/ Dolná lehota Obec2"- žiadosť o súhlas so vstupom na pozemok

 

 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. pripravuje rekonštrukciu VN vzdušného vedenia l.č. 214 v trase od 2141uv/4 po 214/uv151.

V k.ú. Dolná Lehota a čiastočne aj v k.ú. Horná Lehota v lokalite Horná roveň dôjde k presmerovaniu VN vzdušného vedenia do novej trasy, ktorá bude vedená popod svah až po jestvujúcu odbočku pre trafostanicu Dolná Lehota- Obec 2. Jestvujúce VN vzdušné vedenie bude demontované. V k.ú. Horná Lehota bude nová trasa vedenia presmerovaná do trasy VN odbočky pre zrušenú trafostanicu PD.

 

Nové VN vzdušné vedenie I.č.214 zabezpečí dodávku el.,energie v lokalite dolnej a hornej Oravy VN vedenie bude napájané odbočením z jestvujúcej PB 24- priehradový stožiar až po odbočku pre TS Obec2 nachádzajúcu sa na rozhraní katastrov Dolná a Horná Lehota .V k.ú. Horná Lehota bude nová trasa vedená v trase VN odbočky pre zrušenú trafostanicu PD.

 

Súčasťou je aj VN prípojka pre TS Obec 1. Nové VN vzdušné vedenie bude vedené odbočením z nového podperného bodu pozdĺž poľnej cesty, a ukončí sa na trafostanici. Výstavba bude pozostávať' z nových podperných bodov- obvykle betónové stĺpy , a nových vodičov . Po ukončení bude pôvodná trasa demontovaná

Pri výstavbe budeme vstupovať' na vo vašom vlastníctve. Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať' o súhlas so vstupom na pozemky počas výstavby elektroenergetického zariadenia v rozsahu nevyhnutnom na jeho obnovu. Po ukončení výstavby budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

            Pretože pri realizácií stavby dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy

                        S pozdravom

                                                                                             

 

 

 

 

Kontakt: Ing. Ilavská, SSE-D ,pracovisko Lipt.Mikuláš,kpt.Nálepku 16-A, 031 80 Lipt.Mikuláš

                tel : 041/519 6661, 0907 878 910, e-mail: zdenka.ilavska@sse-d.sk

 

 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina      Tel.: +421/41/519 11 11                      Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a s

   IČ DPH SK2022187453                          Fax: +421/41/519 25 75                                          je zapisaná v Obchodnom registri

   IČO: 36 442 151                                     E-mail: prevadzkovatel@sse-d.sk            Okresného súdu Žilina

   DIČ: 2022187453                                                   www.sse-d.sk                                          Oddiel: Sa Vložka čísity 10514/L