Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluva o pozemkovom spoločenstve

24. 4. 2015

Zmluva

o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti

(spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti) v zmysle § 5 zákona č.  97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

 

Názov pozemkového spoločenstva : Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty

ďalej len „spoločenstvo“

Sídlo pozemkového spoločenstva   : Dolná Lehota 498, Oravský Podzámok, 027 41

IČO: 17059984

Preambula

Vlastníci podielov  spoločnej nehnuteľnosti uvedení v zozname spoluvlastníkov / ktorý je súčasťou zmluvy / sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania  dohodli na uzatvorení  Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle  § 3 zákona  č. 97/2013 Z. z.

 

Spoločná nehnuteľnosť, ktorou sa v zmysle §8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec,  pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak  zákon neustanovuje inak.   Zapísaná je na  listoch vlastníctva :

 

  1177 k.ú. Dolná Lehota            

  1368 k.ú. Dolná Lehota            

  1073 k.ú. Oravský Podzámok  

    990 k.ú. Oravský Podzámok  

    633 k.ú. Pribiš                        

 

 Výmera spoločnej nehnuteľnosti:

 Lesné pozemky                                               1 529 937 m2        

 Orná pôda                                                          134 672 m2          

 Trvalý trávny porast                                           648 775 m2

 Zastavané plochy a nádvoria                                  1 938 m2

 Ostatné plochy                                                     15 604 m2    

 Vodné plochy                                                            926 m2

 Celková výmera pozemkového spoločenstva  2 331 852 m2     

 

Počet hlasov  spoločnej nehnuteľnosti  identifikovaných  spoluvlastníkov                          2232

Počet hlasov  spoločnej nehnuteľnosti  s ktorými nakladá  SPF podľa § 10 ods. 2                   90

Počet hlasov  spoločnej nehnuteľnosti  ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 ods. 1  -   10

Spolu hlasy    spoločnej nehnuteľnosti                                                                                 2332

Čl. I

Založenie , vznik a trvanie  spoločenstva

 

Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve .O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností  nadpolovičnou väčšinou hlasov . Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.

 

Čl. II

Hospodárenie  spoločenstva

 

1/ Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti  spoločne obhospodarovaných   

    nehnuteľnostiach, ich  spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich  

    z vlastníctva k nim:

 a/ vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu  a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu   

     poľnohospodárskych produktov

 b/ hospodári v lesoch, trvalých trávnych porastoch a vodných plochách

 c/ prenajíma nehnuteľnosti

 

 2/Spoločenstvo vykonáva  činnosti podľa odseku 1  v súlade s osobitnými predpismi   v § 19 ods. 2   

    zákona

 3/Spoločenstvo  môže  vykonávať aj inú  podnikateľskú činnosť podľa  osobitných predpisov 

      § 19 ods. 3 zákona.

 

Čl. III

Členstvo v spoločenstve , práva a povinnosti členov spoločenstva

1/Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci  spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo   

   v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho

   práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov  odo

   dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

 

2/Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej

    nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods 1 a 2 zákona , len ak zhromaždenie

    rozhoduje o:

  • schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
  • schvaľuje stanovy a ich zmeny,
  • rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2,
  • rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
  • rozhoduje o zrušení spoločenstva,

 

3/Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:

a/ u fyzických osôb – meno, priezvisko , trvalý pobyt  a dátum narodenia

b/ u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

    Zapisuje sa aj  pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod    

    vzniku členstva v spoločenstve , dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných

    skutočností , vrátane zmien v členstve spoločenstva.

 

4/ Člen spoločenstva a fond  má právo nahliadnuť do zoznamu  a žiadať a robiť si z neho výpisy

 

5/Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť   

   spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

 

 6/ Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich  z členstva

      v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery  nehnuteľnosti  patriacej členovi spoločenstva na

     celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

 

 7/ Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže

      hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu

     osobu na konanie pred príslušným súdom.

 

8/  Spoločenstvo je povinné   do 31.marca  zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný  

     k 31.decembru predchádzajúceho roka.

 

9/ Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak,

    zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. IV

Orgány spoločenstva

 

1/ Orgánmi spoločenstva sú :

 

a/ zhromaždenie,

b/ výbor,

c/ dozorná rada

 

2/ Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ a d/ môžu byť volení členovia spoločenstva alebo  

   zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.

   Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou   

   o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

   Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osba, ktorá nie je členom spoločenstva.

 

3/ Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b./ a c./  je stanovené touto zmluvou na obdobie     

    5 rokov.

 

4/ Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b./a c./ možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu.  

    Výšku odmeny určí zhromaždenie.

 

                                                                              Čl. V

                                                                         Zhromaždenie

1/ Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých   

    členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za

    rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom

    zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely

    spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom

    zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom

    mieste uverejnenia, na  www.urbardolnalehota.estranky.sk alebo v médiu s celoštátnou

    pôsobnosťou. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí

    zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia

    zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie

    zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa

    zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu

    spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza

    podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia

    zhromaždenia.

2/ Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia

    spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva,

    v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva.

    Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa

    nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali

    zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva

    obvodný lesný úrad : obvodný lesný úrad má povinnosti výboru podľa odseku 1

3/ Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie  

    zhromaždenia zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa

    zúčastní zamestnanec miestneho príslušného obvodného lesného úradu , ktorý ho bude

    viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

 

 

 

4/ Do pôsobnosti zhromaždenia patrí

a)schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,

b)schvaľovať stanovy a ich zmeny,

c) voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,

d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,

e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti

    a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom[1]) spoločenstva,

f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,

g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,

h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo

    do družstva,

i) rozhodovať o zrušení spoločenstva,

j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené

   iným orgánom spoločenstva.

 

5/ Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov,   

    aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.

6/ Zhromaždenie rozhoduje podľa odst.4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou

    všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje

    nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej

    nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.  Prehlasovaní členovia

    spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia

    zhromaždenia.

7/ Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor,  

    pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen

    spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa

    sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej

    schôdze sa primerane vzťahuje  ods. 1 tohto článku.

8/ Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na  

    zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva,

    ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí

    zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov spoločenstva.  

    Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4

    písm. a) až d), h) a i)

9/  Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad  o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od  

     jeho konania

Čl. VI.

Výbor

1/ Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva  

    a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje  zákon, zmluva

    o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú 

    zverené  zákonom o pozemkových spoločenstvách  iným orgánom spoločenstva.

2/ Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone   

     o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej  

     správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne

     obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo  ich môže zastupovať vo veciach

     nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou

    spoločnej nehnuteľnosti.

3/ Výbor má  päť členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva.  

  Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich  členov, ak nie je v zmluve o spoločenstve  

    alebo v stanovách ustanovené inak.

4/ Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo

    stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na

    právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu

    a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.

5/ Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru     

    zapísaný v registri.

6/ Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí

    zhromaždenie.

7/ Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou učtovnou uzávierkou  aj návrh   spôsobu

     rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty .

Čl. VII.

Dozorná rada

1/ Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.               

    Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2/ Dozorná rada má najmenej troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi  

    spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí  sú členmi

    spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

3/ Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí  

    dozorná rada z členov dozornej rady.

4/ Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku  

    odmeny určí zhromaždenie.

5/ Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo   

     k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo  

     k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k

     porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade

     povinnosti výboru podľa článku V.  ods. 1. tejto zmluvy.

 

Čl. VIII.

                        Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

1/ Členmi  spoločenstva  sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri  

    rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel  

    spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona

    o pozemkových spoločenstvách , len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 4  

    písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.

2/ Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo   

    prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu 

    spoločnej nehnuteľnosti nesmie  vzniknúť spoluvlastnícky podiel  na spoločnej

    nehnuteľnosti , ktorému zodpovedá výmera  menšia ako 2000 m2.

  3/  Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom  

      alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv  

      a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do  

      dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o

      spoločenstve.

  4/  Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva  

       v spoločenstve je vyjadrený  podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

  5/  Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch  

       vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností   

       vyplývajúcich  z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť

       dohodou  členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.

6/  Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  

     v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.

7/  Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje   

     všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,/ § 140 Občianskeho zákonníka/  ak nejde

     o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza

     svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov

     spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatný

     vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.

8/  Prevod  vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých   

      pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

9/   Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k  podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo  

      k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.

10/ Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za   

      rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj

      jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5 písm. a./

      zákona NR SR č. 165/1995 Z.z  v znení neskorších predpisov /

11/ Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov   

      spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej  

      časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti

      spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej

      nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré

      fond spravuje alebo s ktorými nakladá./ § 18 ods.5 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.

      Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny

      nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja

      v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží

      doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.

12/ Odseky 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na  

      obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 10

        a 11 tohto článku.

13/ Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

14/ Na práva  a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú  ustanovenia  

      Občianskeho zákonníka  § 8 ods. 1, §9 ods.1 až 3 a 7 až 10, §10 ods.4 a § 15 ods.2 až 4  

      zákona o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak.

 

Čl. IX.

                                                                       Fond.

 1/ Fond  spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti  vo vlastníctve štátu.

 2/ Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti

 a./ nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri           

     nehnuteľností

 b./ ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané

3/ Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa  čl. V. ods.  

    4 písm. a), b), d) h) a i. tejto zmluvy.

4/ Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré  

    fond spravuje podľa ods. 1.  predkupné právo. Ak žiaden  z vlastníkov spoločnej  

    nehnuteľnosti  neprejaví v určenej lehote  záujem o kúpu  podielov spoločnej 

    nehnuteľnosti,     fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok .

5/ Fond v konaní pred súdom , alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov  

    podielov spoločnej nehnuteľnosti  podľa odsekov 1 a 2  vo veciach podielov spoločnej

    nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

 

Čl. X.

Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zrušuje:

1/ Nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných   

    nehnuteľností jedným vlastníkom.

2/ Dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto   

    rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

3/ Zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že   

    majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej    

    podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

    konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania  pre

    nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením

    konkurzu po splnení   konečného rozvrhu výťažku.

4/ Rozhodnutím zhromaždenia.

5/ Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii  

    spoločnosti podľa §§ 70 až 75a  Obchodného zákonníka.

6/ Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

 

Čl. XI.

Počet hlasov

 1/ Počet hlasov  spoločnej nehnuteľnosti  v zmysle § 9, ods. 5, zákona č.  97/2013 Z. z. o   

     pozemkových spoločenstvách a bol vytvorený podľa LV 1177, k.ú. Dolná Lehota.

 

    Počet hlasov  spoločnej nehnuteľnosti  identifikovaných  spoluvlastníkov                     2232                  

    Počet hlasov  spoločnej nehnuteľnosti  s ktorými nakladá  SPF podľa § 10 ods. 2             90

    Počet hlasov  spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje právnická osoba podľa §10 ods.1  10 

    Spolu počet hlasov spoločnej nehnuteľnosti                                                                    2332    

 

 

Čl.XII

Zoznam členov

  1/ Zoznam členov spoločenstva bol vytvorený podľa listu vlastníctva 1177 pre k.ú. Dolná  

      Lehota   a tvorí prílohu tejto zmluvy.

 

 

 

 

 

 

Čl.XIII

                                                      Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením  

    spoločenstva .

2/ Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami

    zákona o pozemkových spoločenstvách  a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi

    platnými na území Slovenskej republiky.

 

3/ Zmluva bola schválená zhromaždením vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov   

    spoločenstva  s názvom Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty    dňa 16.02.2014   

    počtom hlasov 1558   t.j. 66,80 % všetkých hlasov.

 

    Táto zmluva má  8 strán

    Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy je:

    zoznam členov spoločenstva

    prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia

 

 

V Dolnej Lehote dňa 16.02.2014

 

 

Za výbor spoločenstva:

 

Predseda spoločenstva :       Jozef Záhora

 

Člen                              :       Daniel Chomistek                                                                                                    

 

 

Za dozornú radu spoločenstva:

 

Predseda dozornej rady spoločenstva: Štefan Záhora