Choď na obsah Choď na menu
 


VÝRUB DREVÍN - Postup pri vybavovaní žiadosti o výrub dreva

13. 1. 2013

VÝRUB DREVÍN

Postup pri vybavovaní žiadosti o výrub drevín

Vzhľadom k tomu že sa objavujú prípady nepovoleného výrubu dreva v našom katastri, vysvetlíme postup žiadateľa o výrub a to aj preto aby sa vyhlo

prípadnému konaniu na Lesnom úrade, alebo Policajnom zbore SR kvôli nepovolenému

výrubu resp. krádeži dreva.

V zmysle zák. 416/2001 Z.z. prešla na obce resp. obecný úrad kompetencia vydávania

Rozhodnutí (povolení) na výrub dreva rastúceho na nelesných tzv. bielych plochách. Biele

plochy sú plochy (bývalé role), ktoré sú v katastrálnom úrade na Listoch vlastníctva

evidované ako orná pôda, lúky, pasienky, trvalý trávny porast (TTP) alebo ako ostatná plocha,

ale v skutočnosti sú to už plochy zarastené drevinami ale nie sú ešte vedené v katastri ako

lesné pozemky.

Na výrub týchto plôch ( hoci ich vlastníkmi sú jednotliví občania) musí dať povolenie obecný

úrad, ktorý má na tento výrub drevín vydané VZN č. 4/2012.

Preto upozorňujeme občanov, že na výrub v zmysle tohto VZN musia byť splnené tieto

podmienky:

1. Výrub dreva sa môže uskutočniť len v čase vegetačného pokoja, t.j. každoročne od 1.

októbra do 31. marca.

2. Žiadateľ si vyzdvihne na obecnom úrade tlačivo (žiadosť), ktoré po vyplnení opäť predloží

na obecný úrad a to k tomu, aby obecný úrad na základe takto vyplnenej žiadosti vydal

„ROZHODNUTIE“ o povolení výrubu.

3. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu mapky s vyznačenou parcelou žiadateľa, na ktorej

chce prevádzať výrub (mapky má k dispozícii pre občanov obecný úrad).

4. Spoluvlastníci parciel, kde sa má prevádzať výrub dreva a tiež vlastníci susediacich

parciel, musia žiadateľovi na žiadosti podpisom potvrdiť, že s výrubom sú oboznámení

a s výrubom súhlasia. Susedným vlastníkom môže byť aj Spolok urbáru preto vtedy sa

k žiadosti vyjadruje aj zástupca Spolku urbáru.

5. Na základe predloženej žiadosti a po zameraní a identifikácii parciel na tvare miesta

( v teréne) podľa mapky, vydá obecný úrad Rozhodnutie o povolení výrubu.

6. Zameranie resp. identifikáciu parciel môže previesť určená komisia pozostávajúca

z povereného zástupcu obce, žiadateľa a susedov predmetných parciel. Pokiaľ to táto

komisia nie je schopná zamerať (kvôli ťažkej orientácii v zarastenom teréne) musí žiadateľ

požiadať o zameranie geodeta. Komisia resp. geodet zameranú parcelu vyznačí vhodnou

formou, aby sa mohol žiadateľ pri výrube zorientovať.

7. V zmysle zákona musí obecný úrad vyrúbanú guľatinu označiť t.j. ociachovať a to

predpísanou obecnou ciachou (kvôli prípadnej kontrole policajtmi pri prevoze resp. pri

pílení na gátri) na základe ktorej žiadateľ preukazuje pôvod dreva.

8. Po výrube žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady vyčistenie parciel (uloženie haluziny a

zabezpečí náhradnú výsadbu).

9. Do doby vyčistenia a zalesnenia zaplatí žiadateľ na obecnom úrade zálohu 300 €,

ktorú mu po prevedení vyčistenia a zalesnenia obecný úrad vráti.

10. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia vo výške 10 € a 30 € za vyznačenie parcely

komisiou ŽP sa zaplatí taktiež na obecnom úrade. Takýto resp. podobný postup majú aj

ostatné obce a hoci sa zdá zložitý, dá sa zvládnuť v priebehu krátkeho času. Tento postup

sa týka nielen výrubu úžitkového dreva ale aj palivového dreva z parciel, ktorých vlastníci

sú fyzické osoby – občania.

2

Informácia pre občanov:

Spolok urbáru vydáva povolenie – asignáciu občanom len na palivové drevo z urbárskych

pozemkov. Na ťažbu a na predaj úžitkového dreva z urbárskych pozemkov vydáva Spolok

urbáru súhlas v súlade s Lesohospodárskym plánom (LHP) väčšinou pre obchodných

partnerov – odberateľov.

Poznámka :

Parcely, ktoré majú vo vlastníctve občania resp. spolok urbáru ale sú na Liste vlastníctva

uvedené ako lesné pozemky sa ťažiť môžu len s povolením lesného úradu, pretože podliehajú

LHP. Na toto dohliada lesný úrad resp. odborný lesný hospodár. Na takéto parcely obecný

úrad nemôže dať povolenie. Urbárskym spolkom vydáva obecný úrad povolenie len na ťažbu

bielych plôch.

Z uvedených skutočností vyplýva, že v podstate, každý výrub či už úžitkového resp.

palivového dreva podlieha schváleniu buď lesným úradom, obecným úradom alebo spolkom

urbáru a teda bez ich povolenia (Rozhodnutia, asignácie) nie je dovolený a tým pádom je

trestným činom.

Vzhľadom k tomu, že sa uskutočňujú výroby dreva bez povolenia, bolo dohodnuté, že

v takomto prípade budú porušovatelia zákona a uvedeného postupu nahlásený na Lesný

úrad a na Policajný zbor SR.