Choď na obsah Choď na menu
 


Pristúpenie ku zmluve

24. 4. 2015

Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty

Dolná Lehota 498  027 41 Oravský Podzámok  IČO: 17059984

 

Ja dole podpísaný(á).........................................................……………………………………………..         nar.:............................., rodné číslo:.............................................,

trvale bytom: .........................................................................................................................................

ako právny nástupca po..........................................................................................................................

nar..........................,rodné číslo: .............................................,

bytom ...................................................................................................................................................., ktorý/á bol/a vlastníkom  podielov spoločných nehnuteľností v k. ú. Dolná Lehota na LV 1177 a 1368, k.ú. Pribiš na LV na 633, k.ú. Oravský Podzámok na LV 990 a 1073

týmto pristupujem k Zmluve o založení spoločenstva,

 

ktorú schválilo zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbáru Dolnej Lehoty dňa  16.02.2014  (ďalej len Zmluva o založení).

Prehlasujem, že som bol riadne oboznámený so Zmluvou o založení, súhlasím s ňou a naznak  súhlasu podpisujem túto listinu.

Aktuálne znenie Zmluvy o založení je k nahliadnutiu na www.urbardolnalehota.estranky.sk

 

 

V ..................................... dňa .......................                                    .........................................................

                                                                                                                         Podpis

 

 

 

Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty

Dolná Lehota 498  027 41 Oravský Podzámok  IČO: 17059984

 

Ja dole podpísaný(á).........................................................……………………………………………..         nar.:............................., rodné číslo:.............................................,

trvale bytom: .........................................................................................................................................

ako právny nástupca po..........................................................................................................................

nar..........................,rodné číslo: .............................................,

bytom ...................................................................................................................................................., ktorý/á bol/a vlastníkom  podielov spoločných nehnuteľností v k. ú. Dolná Lehota na LV 1177 a 1368, k.ú. Pribiš na LV na 633, k.ú. Oravský Podzámok na LV 990 a 1073

týmto pristupujem k Zmluve o založení spoločenstva,

 

ktorú schválilo zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbáru Dolnej Lehoty dňa  16.02.2014  (ďalej len Zmluva o založení).

Prehlasujem, že som bol riadne oboznámený so Zmluvou o založení, súhlasím s ňou a naznak  súhlasu podpisujem túto listinu.

Aktuálne znenie Zmluvy o založení je k nahliadnutiu na www.urbardolnalehota.estranky.sk

 

 

V ..................................... dňa .......................                                    .........................................................

                                                                                                                         Podpis